Διαδικασία Θεωρητικής και Πρακτικής Εξέτασης Υποψηφίων Χειριστών Ταχυπλόων Σκαφών

Διαδικασία Θεωρητικής και Πρακτικής Εξέτασης Υποψηφίων Χειριστών Ταχυπλόων Σκαφών

Με την απόφαση Αριθμ. Πρωτ.:2131.5-1/3389/2015 ορίστηκε η διαδικασία διεξαγωγής Θεωρητικής και Πρακτικής Εξέτασης των Υποψηφίων Χειριστών για την απόκτηση Άδειας Ταχυπλόων Σκαφών. Η θεωρητική εξέταση (γραπτή ή προφορική) καθώς και η Πρακτική διενεργείται, ώρα 09.00 πρωινή, στην 4η Μαρίνα Γλυφάδας, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τις ορισθείσες ημερομηνίες στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ. (Πληροφοριακό Σύστημα Έκδοσης Αδειών Χειριστή Ταχυπλόου Σκάφους).

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΓΡΑΠΤΗ –ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ)

Πριν την έναρξη της θεωρητικής εξέτασης, ο πρόεδρος της επιτροπής Εξετάσεων Υποψηφίων Χειριστών Ταχυπλόων Σκαφών, παραλαμβάνει τον πίνακα υποψηφίων οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, ο οποίος έχει εκτυπωθεί μέσω του Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ.
Με τον ανωτέρω πίνακα υποψηφίων και κατά την είσοδο αυτών στον χώρο των εξετάσεων, διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος ταυτοπροσωπίας, με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο (σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 4 του Ν.2690/1999).
Δεκαπέντε (15) λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης των θεωρητικών εξετάσεων, ο Πρόεδρος της Τριμελούς Επιτροπής Εξετάσεων, εκτυπώνει μέσω Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ. τα ερωτηματολόγια των υποψηφίων των εξετάσεων και ακολούθως τα “Φύλλα Εξέτασης Υποψηφίου”, τα οποία σφραγίζει και μονογράφει.
Οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν έχουν προσέλθει ή προσέρχονται μετά την προγραμματισμένη ώρα διενέργειας της θεωρητικής εξέτασης, απορρίπτονται από την εξέταση και καταχωρείται στον Πίνακα η ένδειξη “ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ”. Στα φύλλα εξέτασης των υποψηφίων οι οποίοι δεν προσήλθαν στην θεωρητική εξέταση, σημειώνεται με ερυθρά μελάνη μία (01) διαγώνια γραμμή, από την κάτω αριστερή γωνία του φύλλου εξέτασης, έως την άνω δεξιά γωνία αυτού και καταχωρείται η φράση “ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ”, πάνω από την περιοχή όπου υπογράφουν τα μέλη της τριμελούς επιτροπής, τα οποία υπογράφουν κανονικά το υπόψη “Φύλλο Εξέτασης Υποψηφίου”.
Ακολούθως, το “Φύλλο Εξέτασης Υποψηφίου” συρράπτεται με το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο και φύλλο ορθών απαντήσεων και τοποθετούνται στον, τηρούμενο από την Υπηρεσία, φάκελο του υποψηφίου.
Ο πρόεδρος της τριμελούς επιτροπής εξετάσεων, δίνει στους υποψήφιους τις απαιτούμενες σύντομες οδηγίες για τη διενέργεια της θεωρητικής εξέτασης και διανέμει στους υποψήφιους τα αντίστοιχα ερωτηματολόγια και “Φύλλα Εξέτασης Υποψηφίου”.
Ο χρόνος της θεωρητικής (γραπτής) εξέτασης είναι σαράντα (40) λεπτά, από τη στιγμή που θα δοθούν τα θέματα στους υποψήφιους.
Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε είκοσι (20) ερωτήσεις κλειστού τύπου, με τρεις (03) πιθανές απαντήσεις (Α-Β-Γ), όπου μόνο η μία (01) είναι σωστή.
Οι υποψήφιοι επιλέγουν μία (01) εκ των απαντήσεων που δίδονται σε κάθε ερώτημα και αναγράφουν ένα από τα τρία (03) Α ή Β ή Γ κεφαλαία γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου, που αντιστοιχεί στην απάντηση που επέλεξαν, στο φύλλο εξέτασης και δίπλα στον αριθμό κάθε ερωτήματος.
Η μη συμπλήρωση του χώρου που αντιστοιχεί στον αριθμό κάθε ερωτήματος με κάποιο από τα προαναφερόμενα γράμματα, λαμβάνεται ως λανθασμένη απάντηση.
Αποσβέσεις, διορθώσεις, αποξέσεις ή διαγραφές απαντήσεων, πάνω στο φύλλο εξέτασης, καθιστούν λανθασμένες τις απαντήσεις.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αποχωρούν από την αίθουσα οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, χωρίς δικαίωμα επανόδου, εκτός από τους δύο (02) τελευταίους υποψήφιους, οι οποίοι αποχωρούν ταυτόχρονα.
Μετά το πέρας της προβλεπόμενης διάρκειας της εξέτασης, ο πρόεδρος της τριμελούς επιτροπής εκτυπώνει μέσω του Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ. και παραδίδει σε κάθε υποψήφιο το φύλλο ορθών απαντήσεων που αντιστοιχεί στο ερωτηματολόγιό του.
Η παρουσία εξεταζομένων κατά τη διαδικασία της διόρθωσης των φύλλων εξέτασης, δεν απαγορεύεται. Υποψήφιοι που αμφισβητούν το αποτέλεσμα ή ζητούν διευκρινίσεις, παραπέμπονται στο φύλλο ορθών απαντήσεων που τους έχει δοθεί. Η διόρθωση γίνεται με ερυθρά μελάνη.
Επιτυχών στη γραπτή εξέταση θεωρείται ο υποψήφιος που έχει απαντήσει σωστά σε δεκαοκτώ (18) τουλάχιστον ερωτήσεις και κυκλώνεται με ερυθρά μελάνη η λέξη “ΕΠΕΤΥΧΕ” στο Φύλλο Εξέτασης Υποψηφίου, αλλιώς, κυκλώνεται η λέξη “ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ”.
Έλληνας υποψήφιος που δεν γνωρίζει την ελληνική γραφή και ανάγνωση, θα εξετάζεται προφορικά ενώπιον του συνόλου της επιτροπής. Το κεφαλαίο γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου, που αντιστοιχεί στην κάθε απάντηση που επιλέγει, αναγράφεται δίπλα από τον αριθμό του αντίστοιχου ερωτήματος στο «Φύλλο Εξέτασης Υποψηφίου», από τον πρόεδρο της επιτροπής, και γίνεται ειδική μνεία, με ερυθρά μελάνη, για τον τρόπο εξέτασής του.
Με τον ίδιο τρόπο εξετάζεται και αλλοδαπός υποψήφιος, ο οποίος δεν γνωρίζει να ομιλεί και να γράφει την ελληνική γλώσσα, εφόσον για τη διερμηνεία προσληφθεί, με δαπάνη του, πτυχιούχος διερμηνέας αναγνωρισμένου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή διερμηνέας της μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος προσυπογράφει και το «φύλλο εξέτασης υποψηφίου».
Η διαπίστωση των ανωτέρω προσόντων του διερμηνέα γίνεται από την επιτροπή. Φωτοαντίγραφα των προβλεπόμενων πιστοποιητικών, που προσκομίζει ο διερμηνέας, τοποθετούνται στο φάκελο του υποψηφίου.
Οι υποψήφιοι οι οποίοι απέτυχαν στην θεωρητική εκπαίδευση, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην πρακτική εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό, το πεδίο της πρακτικής εξέτασης διαγράφεται με μία (01) διαγώνια γραμμή, με ερυθρά μελάνη και η επιτροπή υπογράφει κανονικά.
Τα ερωτηματολόγια, τα φύλλα εξέτασης και τα φύλλα ορθών απαντήσεων των υποψηφίων που απέτυχαν στην θεωρητική εξέταση, συρράπτονται και τοποθετούνται στους αντίστοιχούς τους φακέλους, που τηρούνται στην Υπηρεσία.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η Πρακτική Εξέταση των υποψηφίων, διενεργείται με τη χρήση σκάφους, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
  • Με εκπαιδευτικό σκάφος, εφόσον στην περιοχή δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής εδρεύει εγκεκριμένη σχολή εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών.
  • Το χρησιμοποιηθέν εκπαιδευτικό ταχύπλοο σκάφος πρέπει να είναι ασφαλισμένο για την κάλυψη αστικής ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του Ν. 4256/2014 (Φ.Ε.Κ. 92 Α’/14-04-2014) όπως ισχύει.
  • Με ταχύπλοο σκάφος ιδιοκτησίας του υποψηφίου ή παραχωρηθέν κατά χρήση σε αυτόν από τρίτο πρόσωπο, εάν στην περιοχή δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής όπου διενεργούνται οι εξετάσεις, δεν υφίσταται εγκεκριμένη σχολή εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών. Το ταχύπλοο σκάφος που χρησιμοποιείται κατ’ εξαίρεση κατά την πρακτική εξέταση, πρέπει να είναι ασφαλισμένο για την κάλυψη αστικής ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του Ν. 4256/2014 (Φ.Ε.Κ. 92 Α’/14-04-2014) όπως ισχύει, με επέκταση της ασφάλισης, ώστε να καλύπτει τον εξεταζόμενο υποψήφιο χειριστή. Η επέκταση αποδεικνύεται με την προσκόμιση στη Λιμενική Αρχή, υποχρεωτικά πριν την έναρξη διενέργειας της πρακτικής εξέτασης, ειδικής βεβαίωσης επέκτασης της κάλυψης, που χορηγείται από την ασφαλιστική εταιρεία.
Η εξέταση διακρίνεται στα παρακάτω μέρη:
  • Ασφαλή πρυμνοδέτηση και πλαγιοδέτηση (παραβολή) του ταχυπλόου σκάφους σε μήκος κρηπιδώματος ή άλλου χώρου ίσο με το διπλάσιο του μήκους του σκάφους.
  • Αναγνώριση και χρήση των σωστικών και πυροσβεστικών του μέσων.
  • Κατασκευή ενός ναυτικού κόμπου.
  • Ανάγνωση και χρήση ναυτικού χάρτη.
Στο σκάφος επιβαίνουν κάθε φορά, τουλάχιστον ένα (01) μέλος της τριμελούς επιτροπής και μέχρι δύο (02) εξεταζόμενοι.
Εφόσον το σκάφος είναι εκπαιδευτικό, η παρουσία του εκπαιδευτή είναι αναγκαία, με τον απαράβατο όρο ότι δεν θα συμμετέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο και δεν θα επηρεάζει την εξέταση.
Εφόσον κατά τη διάρκεια των εξετάσεων διαπιστωθεί απόπειρα εξαπάτησης της εξεταστικής επιτροπής από υποψήφιο, πέραν τυχόν άλλων νομικών κυρώσεων, ο υποψήφιος απορρίπτεται.
Επιτυχών στην πρακτική εξέταση θεωρείται ο υποψήφιος ο οποίος ολοκλήρωσε επιτυχώς όλα τα στάδια της πρακτικής εξέτασης.
Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στην πρακτική εξέταση την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται αποτυχόντες.
Στην περίπτωσή αυτή, στο φύλλο εξέτασής τους το πεδίο της πρακτικής εξέτασης διαγράφεται με μία (01) διαγώνια γραμμή με ερυθρά μελάνη και σημειώνεται η φράση “ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ”, πάνω από την περιοχή όπου υπογράφουν τα μέλη της τριμελούς επιτροπής.
Το ανωτέρω φύλλο εξέτασης αρχειοθετείται στον, τηρούμενο από την αρμόδια Υπηρεσία, φάκελο του υποψηφίου.
Στις εξετάσεις του Αρμόδιου Λιμεναρχείου, γίνονται δεκτοί, μόνο, υποψήφιοι οι οποίοι έχουν πρωτίστως, αποδεδειγμένα, εκπαιδευτεί από Εγκεκριμένη και Αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Σχολή Εκπαίδευσης Χειριστών Ταχυπλόων Σκαφών.
Δείτε αναλυτικά την απόφαση Αριθμ. Πρωτ.:2131.5-1/3389/2015.

Σχετικα άρθρα